Hỗ trợ tư vấn ISO9001/ISO14001/ISO27001(ISMS), vận hành và chuyển đổi phiên bản mới

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 3A(Việt Nam)

 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 3A(Việt Nam) 3A CONSULTING COMPANY LIMITED(Vietnam) | Fact-Link Viet Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 3A hỗ trợ đầy đủ cho việc lấy chứng nhận và vận hành ba tiêu chuẩn ISO

ISO 9001:2015

ISO 9001 là một tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
ISO 9001 là một tiêu chuẩn quy định những gì cần thiết để thực hiện một cơ chế cải tiến liên tục của tổ chức bằng cách thay đổi chu trình PDCA.
Nói một cách đơn giản, nó chỉ ra các quy tắc cung cấp sản phẩm và dịch vụ.
Ngoài ra, khi đề cập đến các công ty đã đạt được ISO 9001, phần lớn sẽ là các doanh nghiệp trong ngành xây dựng và sản xuất, tiếp theo là các ngành vận tải và bán lẻ.
Hơn nữa, nhiều công ty cũng có cả chứng nhận ISO 14001, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 3A(Việt Nam) 3A CONSULTING COMPANY LIMITED(Vietnam) | Fact-Link Viet Nam


ISO 14001:2015

ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường.
ISO 14001 là tiêu chuẩn chứng nhận do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) thiết lập vào năm 1996 trong bối cảnh nhu cầu ngày càng cao đối với các hoạt động thân thiện với môi trường trên khắp thế giới.
Trong những năm 1990 và 2000, những từ như "sinh thái" và "tái chế" là những từ chủ đạo liên quan đến môi trường. Gần đây, các từ như “bền vững” và “SDGs” đang phổ biến khắp nơi.
Mặc dù từ ngữ khác nhau, nhưng mục tiêu lý tưởng cuối cùng mà chúng ta đang tìm kiếm là giống nhau, và hình ảnh lý tưởng mà chúng ta tìm kiếm trong ISO14001 cũng thế.
Ngoài ra, khi được hỏi loại hình công ty nào đã đạt được tiêu chuẩn ISO 14001, phần lớn sẽ là trong các ngành xây dựng và sản xuất. Nhiều công ty đã đạt được cả ISO 9001.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 3A(Việt Nam) 3A CONSULTING COMPANY LIMITED(Vietnam) | Fact-Link Viet Nam


ISO 27001:2013

ISO 27001 là một tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) để bảo vệ và sử dụng hiệu quả thông tin trong một tổ chức.
Đây là một tiêu chuẩn được nhiều tổ chức trong ngành thông tin và truyền thông, chẳng hạn như phát triển hệ thống và CNTT yêu cầu.
Bên cạnh đó, có thể bạn đã từng thấy ký hiệu "ISO/IEC 27001: 2013", có ý nghĩa gần giống như ISO 27001, được quy định bởi "Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế" thuộc Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế, nội dung được sửa đổi vào năm 2013. Nó đề cập đến các tiêu chuẩn an toàn thông tin đã được thiết lập.
Trong những năm gần đây, nó đã trở thành tiêu chuẩn ISO được quan tâm tại Việt Nam.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 3A(Việt Nam) 3A CONSULTING COMPANY LIMITED(Vietnam) | Fact-Link Viet Nam


 
Hỗ trợ toàn bộ việc lấy chứng nhận và vận hành ba tiêu chuẩn ISO
 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 3A(Việt Nam)